Remote sensing van de wegen in Vlaanderen (mobile mapping)

Het AGIV controleerde het beeldmateriaal en staat in voor het toegangsbeheer. Om de dataset te kunnen openstellen naar verschillende Vlaamse instanties voor de uitvoering van bepaalde taken, wordt door AGIV in nauwe samenwerking met de betrokken instantie een machtigingsdossiers ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

De MM-beelden werden over 2 jaar (eind 2008 – aug 2010) gefaseerd per gemeente opgenomen.

Gelet op de gebruiksrechten kan toegang tot de mobilemappingbeelden van Vlaanderen verleend worden aan volgende categorieën gerechtigde gebruikers:

  • Gerechtigde niet-deelnemer GIS-Vlaanderen: brandweer, lokale politie, Polder en Watering, OCMW, Vlaamse onderwijsinstelling (school, hogeschool, universiteit).
  • GRB-netbeheerder – intergemeentelijk samenwerkingsverband: Vlaamse zuivere intercommunales, enkel de netbeheerders van fysieke leidingnetten.
  • openbaar lichaam: niet deelnemer GIS-Vlaanderen: (bv. federale overheid, Waalse overheid, …), niet-Belgisch openbaar lichaam (bv. Nederlandse overheid, Europese Unie, …) – niet-deelnemer GIS-Vlaanderen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
  • Vlaamse agentschappen met rechtspersoonlijkheid: Vlaams-gewestelijke IVA met rechtspersoonlijkheid, Vlaams-gewestelijke EVA publiekrechtelijk vormgegeven en Vlaams-gewestelijke EVA privaatrechtelijk vormgegeven.
  • Vlaams ministerie: Vlaams departement en Vlaams-gewestelijke IVA zonder rechtspersoonlijkheid.
  • Vlaamse gemeente: Vlaamse gemeente en gewone gemeentebedrijven.
  • Vlaamse provincie: Vlaamse provincie, gewone provinciebedrijven en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s)

Opgelet! Gelet op de privacywetgeving m.b.t. mobilemappingbeelden is toegang voor gerechtigde gebruikers mogelijk op voorwaarde dat er een door de Vlaamse Toezichtcommissie goedgekeurd machtigingsdossier is waardoor toegang wordt verleend voor het bevoegde grondgebied volgens de voorwaarden opgelegd in de machtiging.